Lid worden

Met het insturen van dit formulier geeft u aan (aspirant-)lid te willen worden van Chow Chow Vereniging Holland. Let op: direct na het insturen ontvangt u via e-mail een bevestiging, ontvangt u deze niet? Neem contact op met de secretaris.

Uw naam, adres en woonplaats worden in de eerstvolgende nieuwsbrief gepubliceerd, waarna CCVH-leden binnen twee weken een gemotiveerd bezwaar kunnen indienen bij het bestuur. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent toelating. Na het besluit over al dan niet toelaten zult u zo snel mogelijk bericht ontvangen.

De contributie is voor 2015 en 2016 vastgesteld op € 10,= per jaar. Wie na 1 september lid wordt is de helft van de contributie verschuldigd over het lopende jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient via de penningmeester schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorgaande jaar.